Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

Specjaliści

Pomoc logopedyczna w naszym przedszkolu

Pani logopeda mgr Anna Czuchan

Praca logopedy w Przedszkolu nr 397 „Ziarenko” ma na celu stymulowanie rozwoju językowego dzieci, pomoc
w przypadku nieprawidłowości rozwoju mowy i trudności w wymowie. Realizowana jest przy współpracy
z nauczycielami i rodzicami.

Pierwszym etapem pracy jest przeprowadzenie badania mowy, na podstawie którego dzieci są kwalifikowane na terapię logopedyczną. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od nauczycieli i rodziców dzieci.

Metody pracy logopedy dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz osobistej wydolności każdego dziecka.

Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.

Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na nawiązania kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach.

Pracę terapeutyczną z dziećmi realizujemy w następującch etapach:

  • Etap I - ćwiczenia ogólnorozwojowe obejmujące ćwiczenia słuchowe, oddechowe, artykulacyjne.
  • Etap II terapii dotyczy pracy nad wywołaniem prawidłowej artykulacji konkretnej, zaburzonej głoski lub nie występującej dotąd

w systemie fonologicznym dziecka, która następnie jest wprowadzana do stałego zasobu wymowy dziecka.

Bardzo ważna w profilaktyce logopedycznej jest praca nauczycielek prowadzących grupy, które realizują pod kierunkiem logopedy ćwiczenia rozwijające sprawność językową na każdym poziomie wiekowym.

W ramach profilakyki logopedycznej systematycznie przeprowadzane są przez logopedę zajęcia w grupach.

Współpraca z rodzicami opiera się na utrzymywaniu stałego kontaktu w celu przekazywania aktualnych informacji dotyczących prowadzonej terapii, jej przebiegu i osiąganych rezultatów. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów od rodziców oczekuje się systematycznej pracy z dziećmi w domu w ramach proponowanych ćwiczeń, wspierania dziecka, motywowania do dalszej pracy. 

Psycholog przedszkolny

Pani psycholog Katarzna Czupryna

Pomoc psychologiczna w naszym przedszkolu jest realizowana w trzech obszarach:

I. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka,  z  uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb rozwojowych.

W zakresie diagnozy:

  •  badanie dojrzałości szkolnej dzieci pięcioletnich (gotowość do nauki czytania, pisania, liczenia, rozumowania);
  • diagnozowanie problemów rozwoju emocjonalno-społecznego naszych dzieci.

W zakresie terapii:

  • indywidualne i grupowe zajęcia, z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metod terapeutycznych:

1. Metoda wspierania rozwoju wg dr Paula Dennisona ( Kinezjologia Edukacyjna, a w szczególności „Gimnastyka Mózgu”) stymuluje naturalne mechanizmy rozwoju osobowości dziecka poprzez fizyczny ruch ciała.

2. Terapia ręki wg teorii Integracji Sensorycznej - stosowana w pracy z dziećmi o obniżonej sprawności grafomotorycznej.

3. Stymulacja rozwoju integracji sensorycznej - wspomaganie prawidłowego rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka, zapobiegając równocześnie późniejszym problemom i trudnościom szkolnym.

4. Terapia psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block - ćwiczenia i zabawy ruchowe połączone z wokalizacją, wspaniale stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka.

5. Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) - zmniejszająca u dzieci z deficytami rozwojowymi ryzyko przyszłych niepowodzeń w nauce szkolnej.

II. Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, realizowane zwłaszcza przez:

  • indywidualne konsultacje i porady dla rodziców, także podczas popołudniowych dyżurów psychologa w przedszkolu;
  • spotkania z rodzicami dzieci kończących edukację przedszkolną, dotyczące dojrzałości szkolnej.

III. Wspieranie kadry pedagogicznej przedszkola w tworzeniu dzieciom warunków umożliwiających harmonijny rozwój psychomotoryczny i osiągnięcie gotowości szkolnej.

Gabinet psychologiczny w naszym przedszkolu jest dobrze wyposażony w najnowocześniejsze pomoce potrzebne do prowadzenia zajęć terapeutycznych z naszymi dziećmi.

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.