Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Przedszkole nr 397 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole397.waw.pl/
Data publikacji strony 2006-11-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2023-01-23
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wyłączenia:
- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty
opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę
w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej,
- niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf
lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do
opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych
(poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
- administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie
były zrozumiałe.
 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2023-01-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Aneta Buch, e-mail: p397@eduwarszawa.pl Numer telefonu: 22 610-69-64.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi
realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub
aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie ma siedzibę przy ul. Komorskiej 6. Wejście na
teren Przedszkola zlokalizowane jest od ul. Łukowskiej, wyposażone w furtkę
z wideodomofonem. Za główną furtką znajduje się szeroki chodnik wyłożony płytami
betonowymi. Budynek posiada wejście główne, przy którym nie ma podjazdu dla wózków.
Do wejścia głównego trzeba pokonać trzy szerokie schody. Do budynku prowadzą dwa
wejścia wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia 90 cm, brak progów). Sale
dziecięce znajdują się na dwóch poziomach: parterze i 1 piętrze. Budynek Przedszkola
usytuowany jest w środku osiedla "Ostrobramska" na Pradze Południe, pośród wysokich
drzew jakimi obsadzone jest całe osiedle. Stanowią one naturalną barierę od hałasu
ulicznego i kurzu. Na terenie placówki znajduje się duży, przestronny ogród do zajęć i zabaw
terenowych, w okresie letnim wykorzystywany do organizacji imprez i uroczystości
przedszkolnych.
Przedszkole jest budynkiem wolnostojącym, posiadającym 7 oddziałów różnorodnych
wiekowo. Sale dydaktyczne wyposażone są w atrakcyjne i bezpieczne zabawki dla dzieci.
Placówka posiada własną kuchnię, gdzie przygotowywane są posiłki dla dzieci.
Na parterze znajdują się sale dydaktyczne, szatnia dla grup młodszych oraz pomieszczenia
kuchenne.
 
Na 1 piętrze znajdują się sale dydaktyczne, gabinet dyrektora, wicedyrektora oraz kierownika
gospodarczego, sekretariat, gabinet logopedyczny, psychologa i pedagoga specjalnego oraz
pomieszczenia sanitarne i gospodarcze.
Na poziomie -1 znajdują się szatnie dla dzieci starszych, pracownia plastyczna, sala
gimnastyczna, pomieszczenia magazynowe i pralnia.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych. 
Przy ul. Komorskiej znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, natomiast miejsca dla
osób niepełnosprawnych dostępne są przy ul. Łukowskiej.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Tłumacz języka migowego online.
 
Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.